یکی از فیلمهای آموزش ویژوال بیسیک رستگار
در این نرم افزار شما با ویژوال بیسیک ، اصول برنامه نویسی را به بهترین نحو آموزش می بینید.
اصول برنامه نویسی چیست؟ تجزیه و تحلیل و الگوریتم و نوشتن برنامه را اصول برنامه نویسی می گویند.
برنامه محاسبه مساحت استوانه
در این نرم افزار شما با ویژوال بیسیک ، اصول برنامه نویسی را به بهترین نحو آموزش می بینید.
اصول برنامه نویسی چیست؟ تجزیه و تحلیل و الگوریتم و نوشتن برنامه را اصول برنامه نویسی می گویند.
اولین مصاحبه با خانم رستگار در برنامه_ به روز
اولین مصاحبه با خانم رستگار در برنامه "به روز” که در ارتباط با نرم افزار آموزش ویژوال بیسیک رستگار انجام شده است.
این برنامه در روز جمعه تاریخ ۰۴/۱۰/۹۴ شبکه سه ساعت ۳:۳۰ پخش شده است.
اولین مصاحبه با خانم رستگار در برنامه _ باهمستان جام جم
اولین مصاحبه با خانم رستگار در برنامه "باهمستان” که در ارتباط با نرم افزار آموزش ویژوال بیسیک رستگار انجام شده است.
این برنامه در روز جمعه تاریخ ۹۴/۱۱/۰۹ شبکه جام جم ساعت ۱۰:۳۰ پخش شده است.
دومین مصاحبه با خانم رستگار در برنامه _ باهمستان جام جم
دومین مصاحبه با خانم رستگار در برنامه "باهمستان” که در ارتباط با نرم افزار آموزش ویژوال بیسیک رستگار انجام شده است.
این برنامه در روز جمعه در شبکه جام جم ساعت ۱۰:۳۰ پخش شده است.